top of page

Leadership

Board Members (in alphabetical order):

Lee-Ching Chu, Jihua Mark Jia, Zhiqian Wang, Zhuowei Wang, Fengting Yan, Cong Yu, Jiong Zhang, Ge Zhao, Xiaying Sherri Zhu

Chair of the Board:  Cong Yu

Executive Committee: 执行委员会
President: Sherri Zhu 主席

Secretary:  Zhuowei Wang 秘书长
Treasurer: Lee-Ching Chu 财务长

Academic Exchange:  Mark Jia, Zhiqian Wang

Community Service: Ge Zhao, Hong Ren (任红)

Social Activities: Zhuowei Wang, Jiong Zhang

Youth Leadership Program: Fengting Yan

bottom of page